Resultaten 20089de koppelwedstrijd Kringgroep DMH As 01-06-2008

Rosa Ute Meins - Bora von Getevallei    A: 88 (SchH 3)
Birgit Schreurs - Eros van Luttelhof       B: 96 (SchH 1)

5de plaats
Beste B


Wedstrijd Kringgroep Rakerheide (Kaulille) 14-06-2008

A: 96, B: 92, C: 97 (SchH 2)
Totaal: 285 punten

1ste plaats
SchH 2 behaald


Limburgs kampioenschap te Kringgroep DMH As 28-09-2008

A: 85, B: 90, C: 95
Totaal: 270 punten

1ste plaats - SchH 2


C-Wedstrijd Kringgroep Molenbeersel 01-11-2008

C: 92 (SchH 2)


Clubkampioenschap DMH As 09-11-2008

A: 96, B: 92, C:94 (SchH 2)
Totaal: 282 punten

1ste plaats


Sluitingswedstrijd Kringgroep DMH As 21-12-2008

A: 81, B: 92, C: 80 (SchH 3)

7de plaats
SchH 3 behaald